Privacy Policy

Privacyverklaring

sterrendaalders.be is de website van Steinerschool Lier – Sterrendaalders:
• Adres: Mallekotstraat 43, 2500 Lier
• Tel.: +32 3 491 80 10
• Email: info@sterrendaalders.be

De Steinerschool Lier – Sterrendaalders hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De Steinerschool Lier – Sterrendaalders houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In onze nieuwe privacyverklaring worden o.a. de volgende punten uitgelegd:
• Welke persoonsgegevens wij bewaren.
• Met welk doel wij je persoonsgegevens bewaren.
• Wat je rechten zijn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Steinerschool Lier – Sterrendaalders kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Steinerschool Lier – Sterrendaalders en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan sterrendaalders.be verstrekt.
Steinerschool Lier – Sterrendaalders kan de volgende persoonsgegevens verwerken als u deze zelf ingeeft:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Naam van uw kind(eren)
• Geboortedata
• Rijksregister nummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres
• de gegevens die u ingeeft in het commentaarveld

Het contactformulier op onze website is door Google reCAPTCHA beschermd tegen spam en misbruik en het Google Privacybeleid en Google Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Je hebt recht op inzage en aanpassing van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met info@sterrendaalders.be. Heb je vragen over onze privacyverklaring of een gerelateerde vraag? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@sterrendaalders.be.

Dit betekent dat de Steinerschool Lier – Sterrendaalders:
Je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze privacyverklaring:
• je persoonsgegevens alleen verwerkt voor de doelen waarvoor je toestemming gaf.
• vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken.
• passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden.
• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijvoorbeeld wanneer een registratie op het registratieformulier resulteert in een inschrijving op school of wanneer een sollicitatie resulteert in een aanwerving op school).
• op de hoogte is van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
De Steinerschool Lier – Sterrendaalders verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen, met volgende rechtsgronden:
• Volgens taak van algemeen belang
Aanmaken van registratieformulieren ter voorbereiding van een aanmelding of inschrijving, conform de wettelijke opdracht.
Verwerken van sollicitatiegegevens ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek.
• Om een dienstverlening te kunnen uitvoeren
Verwerken van inschrijvingsgegevens voor activiteiten ingericht door de school.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Steinerschool Lier – Sterrendaalders de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
– Persoonlijke identiteitsgegevens, kenmerken en voorkeur noodzakelijk ter voorbereiding van een aanmelding of inschrijving van kinderen en jongeren op een school: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, schoolkeuze en klas.
– Persoonlijke identiteitsgegevens, kenmerken en voorkeur noodzakelijk ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek: cv en gemotiveerde sollicitatiebrief.
– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

De Steinerschool Lier – Sterrendaalders gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben. Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft, zal de Steinerschool Lier – Sterrendaalders altijd helder en transparant over het doel communiceren.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Steinerschool Lier – Sterrendaalders worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Steinerschool Lier – Sterrendaalders gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Steinerschool Lier – Sterrendaalders maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoekwoorden van Steinerschool Lier – Sterrendaalders bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Steinerschool Lier – Sterrendaalders te kunnen verstrekken en om haar gebruikers informatie over de effectiviteit van hun zoekresultaten te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Steinerschool Lier – Sterrendaalders heeft hier geen invloed op. Steinerschool Lier – Sterrendaalders heeft Google geen toestemming gegeven om via Steinerschool Lier – Sterrendaalders verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Persoonsgegevens bezorgen aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kan de Steinerschool Lier – Sterrendaalders aan derde partijen doorgeven (zoals onze buitenschoolse kinderopvang) , als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren.
De Steinerschool Lier – Sterrendaalders geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

Bewaartermijn
De Steinerschool Lier – Sterrendaalders bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens
De Steinerschool Lier – Sterrendaalders heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:
Alle personen die namens De Steinerschool Lier – Sterrendaalders kennis kunnen nemen van je gegevens, moeten die geheim houden. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
Je kan altijd vragen om de gegevens die De Steinerschool Lier – Sterrendaalders over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren.
De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen.
Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Met die vragen kan je terecht op info@sterrendaalders.be . Om misbruik te voorkomen, kan De Steinerschool Lier – Sterrendaalders bij contact vragen om je adequaat te identificeren.

Klachten of datalek
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of er is een datalek, dan vraagt De Steinerschool Lier-Sterrendaalders je om daarover direct contact op te nemen met ons Aanspreekpunt Informatieveiligheid, via aiv@sterrendaalders.be Vermeld steeds dat je het aanspreekpunt informatieveiligheid wenst te spreken, David Moons. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Het Aanspreekpunt Informatieveiligheid adviseert en ondersteunt de school en het schoolbestuur bij de naleving van de verordening en treedt op als contactpersoon voor de veiligheidsconsulent van de koepelorganisatie.